«ՆԱԻՐՅԱՆ» մրցանակաբաշխություն
 • 00

  Օր

 • 00

  Ժամ

 • 00

  Րոպե

 • 00

  Վայրկյան

(+374) 93 35-23-20

info@nairifest.am

«ՆԱԻՐՅԱՆ» մրցանակաբաշխություն

 • 00

  days

 • 00

  hours

 • 00

  minutes

 • 00

  seconds

ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ծանոթացեք կանոնադրությանը

 • «ՆԱԻՐԻ» համայկական երաժշտական փառատոն հիմնադրամը(այսուհետև` հիմնադրամ) կամավոր գույքային վճարների հիման վրա ստեղծված, շահույթ ստանալու նպատակ չհետապնդող (ոչ առևտրային) կազմակերպություն է, որը հետապնդում է մշակութային, գիտակրթական, բարեգործական և այլ հանրօգուտ նպատակներ:
 • Հիմնադրամի անվանումն է՝

ա) հայերեն լրիվ՝ «ՆԱԻՐԻ» համայկական երաժշտական փառատոն հիմնադրամ

հայերեն կրճատ՝ «ՆԱԻՐԻ» հիմնադրամ

բ) անգլերեն լրիվ՝ «NAIRI» Pan-Armenian musical festival foundation

անգլերեն կրճատ՝ «NAIRI» foundation

գ) ռուսերեն լրիվ՝ фонд «НАИРИ» обшеармянский музыкальный фестиваль

ռուսերեն կրճատ՝ фонд «НАИРИ»  :

 • Հիմնադրամը գործում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի (այսուհետ՝ օրենսգիրք), «Հիմնադրամների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի (այսուհետ՝ օրենք), «Բարեգործության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի, Հայաստանի Հանրապետության Միջազգային պայմանագրերի, սույն կանոնադրության և այլ իրավական ակտերի համաձայն։ Հիմնադրամը գործում է օրինականության, կամավորության, ինքնակառավարման և հրապարակայնության սկզբունքներով:
 • Հիմնադրամը գործում է Հայաստանի Հանրապետության ողջ տարածքում: Հիմնադրամը կարող է գործել Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետությունում և օտարերկրյա պետություններում` այդ պետությունների օրենսդրությանը համապատասխան:
 • Հիմնադրամի հնարավոր շահառուներն են՝ Հայաստանի Հանրապետության, Արցախի և Սփյուռքի հայ հայտնի և սկսնակ երաժիշտ-կատարողները, ստեղծագործական խմբերի անդամները և երաժշտության պռոպագանդման բնագավառում մեծ ներդրում ունեցած արվեստագետներն ու իրավաբանական անձիք:
 • Հիմնադրամի հիմնադիրներն են՝

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի՝ Սամվել Անուշավանի Հարոյանը (անձնագիր՝ AK 0420753, տրված 14.01.2010թ., 012-ի կողմից, բնակության (հաշվառման) վայրը՝ ՀՀ, ք. Երևան, Բաշինջաղյան փող., 1-ին նրբ., տուն 7) և Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի՝ Անդրանիկ Հրաչի Օհանյանը (անձնագիր՝ AG 0304381, տրված 01.06.2004թ., 004-ի կողմից, բնակության (հաշվառման) վայրը՝ ՀՀ, ք. Երևան, Կոմիտասի պող. 52շ., բն.42):

 • Հիմնադրամի գտնվելու վայրն է՝

ՀՀ, ք. Երևան, Բաշինջաղյան փող., 1-ին նրբ., տուն 7, փոստային դասիչ՝ 0078:

Հիմնադրամի նպատակներն են՝

 • Հայ երաժշտության պահպանմանն ու զարգացմանը նպաստելը:
 • Հայաստանի Հանրապետության, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության և Սփյուռքի հայ երաժիշտ- կատարողների միջև մշակութային կապերի խորացմանը, միջանձնային հարաբերությունների ամրապնդմանը, համատեղ ծրագրերի մշակմանը և իրականացմանը սատարելը:
 • Ժամանակակից հայ երաժշտության զարգացմանն ու հանրաճանաչմանն օժանդակելը:

 

Հիմնադրամի խնդիրներն են՝

 • Հայ երաժշտության ոլորտում համահայկական մասնագիտական ներուժի հայտնաբերմանն ու համախմբմանը նպաստելը:
 • Ամենատարբեր երաժշտական նվագարանների վրա նվագող և ամբողջ աշխարհում ելույթներ ունեցող հայ անվանի երաժիշտներին արժևորելն ու նրանց գրանցած հաջողություններն ու նվաճումները գնահատելը:
 • Հայաստանում Սփյուռքի և Արցախի երաժիշտ-կատարողների գործունեության վերաբերյալ տեղեկացվածության մակարդակի բարձրացումը՝ ամբողջական տեղեկատվական տվյալների շտեմարանի ստեղծման միջոցով:
 • Հիմնադրամի իրավունակությունը ծագում է նրա պետական գրանցման պահից և դադարում է լուծարման ավարտի պահից:
 • Հիմնադրամը ձեռք է բերում իրավաբանական անձի կարգավիճակ պետական գրանցման պահից:
 • Հիմնադրամն ունի ՀՀ օրենսդրությամբ իրավաբանական անձի համար սահմանված բոլոր իրավունքները և կրում էհամապատասխան պարտականություններ:
 • Հիմնադրամը` որպես սեփականություն ունի առանձնացված գույք, ինքնուրույն հաշվեկշիռ և իր պարտավորությունների համար պատասխանատու էսեփական գույքով, կարող է իր անունից ձեռք բերել ու իրականացնել գույքային և անձնական ոչ գույքային իրավունքներ, կրել պարտականություններ. Դատարանում հանդես գալ որպես հայցվոր կամ պատասխանող: Հիմնադրամամը իրավունք ունի օրենքով սահմանված կարգով վերակազմակերպվել, կատարել և հաստատել կանոնադրության փոփոխությունները և լարցումները:

Ունի իր անվամբ կլոր կնիք՝ հայերեն, անգլերեն և ռուսերեն գրառումներով, դրոշմ, հաշվարկային հաշիվներ բանկերում՝ թե ՀՀ արժույթով, և թե արտարժույթով, կարող է անարգել տարածել տեղեկություններ իր գործունեության մասին, հիմնադրել մամուլի և զանգվածային լրատվության այլ միջոցներ, պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմիններից, օրենքով սահմանված կարգով, կարող է ստանալ տեղեկություններ, որոնք անհրաժեշտ են իր կանոնադրական նպատակներն իրականացնելու համար, կարող է ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով, իրականացնել ձեռնարկատիրական գործունեություն, ինչպես անմիջականորեն, այնպես էլ ստեղծելով տնտեսական ընկերություններ կամ մասնակցելով դրանց: Հիմնադրամն իրավունք ունի զբաղվել միայն իր կանոնադրությամբ նախատեսված ձեռնարկատիրական գործունեության տեսակներով, եթե օրենքով սահմանված կարգով անմիջականորեն է իրականացնում ձեռնարկատիրական գործունեություն, կարող է ստեղծել առանձնացված ստորաբաժանումներ` մասնաճյուղեր և ներկայացուցչություններ, ինչպես նաև հիմնարկներ, ակումբներ, հանձնաժողովներ և այլ կառույցներ, կարող է իրականացնել օրենքով չարգելված այլ գործունեություն:

 • Հիմնադրամը քաղաքացիական իրավունքները ձեռք է բերում ու իրականացնում իր կամքով և ի շահ իրեն: Հիմնադրամն ազատ էպայմանագրի հիման վրա սահմանելու իր իրավունքները և պարտականությունները, որոշելու պայմանագրի` օրենսդրությանը չհակասող ցանկացած պայման:
 • Հիմնադրամն ունի օրենքով չարգելված բոլոր եղանակներով իր քաղաքացիական իրավունքների պաշտպանության իրավունք:
 • Հիմնադրամը պարտավոր է՝

ա) գործել Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությանը, օրենքներին և այլ իրավական ակտերին, ինչպես նաև հիմնադրամի կանոնադրությանը համապատասխան.

բ) օրենքով սահմանված կարգով վարել գործավարություն և հաշվապահական հաշվառում.

գ) օրենքով նախատեսված դեպքերում և կարգով տեղեկատվություն ու հաշվետվություններ ներկայացնել պետական մարմիններին, կրել օրենքով և այլ իրավական ակտերով սահմանված այլ պարտականություններ:

 • Հիմնադրամը պատասխանատվություն չի կրում պետության պարտավորությունների համար, ինչպես որ պետությունըպատասխանատվություն չի կրում հիմնադրամի պարտավորությունների համար:
 • Հիմնադիրները պատասխանատվություն չեն կրում իրենց ստեղծած Հիմնադրամի պարտավորությունների համար։ Հիմնադրամը պատասխանատվություն չի կրում իր հիմնադիրների պարտավորությունների համար։
 • Հիմնադրամն իր պարտավորությունների համար պատասխանատվություն է կրում սեփականության իրավունքով իրենպատկանող ամբողջ գույքով:
 • Հիմնադրամի իրավունքները կարող են սահմանափակվել միայն օրենքով նախատեսված դեպքերում և օրենքով սահմանված կարգով:
 • Հիմնադրամի կառավարման բարձրագույն և նրա գործունեության նկատմամբ հսկողություն իրականացնող մարմինը հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհուրդն է: Հոգաբարձուների խորհրդի կազմը սահմանվում է 5 հոգի: Հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի անդամները չեն կարող լինել հիմնադրամի այլ մարմնի անդամ:
 • Հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի կազմը նշանակվում է հիմնադիրների կողմից:
 • Հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահին ընտրում են հոգաբարձուների խորհրդի անդամները՝ խորհրդի անդամների կազմից՝ իրենց ընդհանուր թվի ձայների մեծամասնությամբ` երեք տարի ժամկետով:
 • Հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի անդամները, խորհրդի անդամի իրենց պարտականությունները կատարում են առանց վարձատրության՝ հասարակական հիմունքներով: Հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի անդամների համար կարող է սահմանվել փոխհատուցում նրանց այն ծախսերի համար, որոնք կապված են հոգաբարձուների խորհրդի անդամի պարտականությունների կատարման հետ: Փոխհատուցման վճարման կարգը սահմանում է հոգաբարձուների խորհուրդը:
 • Հոգաբարձուների խորհրդի անդամների լիազորությունների ժամկետը երեք տարի է: Հոգաբարձուների խորհրդի անդամի լիազորությունները կարող են վաղաժամկետ դադարել`

ա) նրա գրավոր դիմումի հիման վրա.

բ) հոգաբարձուների խորհրդի մնացյալ անդամների 3/4-րդ ձայների մեծամասնության  որոշմամբ՝ իր պարտականությունները պատշաճ չկատարելու դեպքում:

Հոգաբարձուների խորհրդի անդամի թափուր տեղ առաջանալու մասին տեղեկացված լինելու օրվանից ոչ ուշ, քան 10 օրվա ընթացքում հիմնադրամի տնօրենը տեղեկացնում է հիմնադիրներին:

 • Հոգաբարձուների խորհրդի նոր անդամը նշանակվում է հիմնադիրների կողմից` այդ մասին ծանուցում ստանալու օրվանից 30 օրվա ընթացքում:
 • Հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի նիստերը հրավիրվում են առնվազն տարին մեկ անգամ՝ հոգաբարձուների խորհրդի նախագահի կողմից, որը սահմանում է նաև նիստերի անցկացման ժամկետները: Նիստի օրակարգը բաժանվում է հոգաբարձուների խորհրդի անդամներին և հիմնադիրներին ոչ ուշ, քան նիստից 15 օր առաջ: Հոգաբարձուների խորհրդի նիստերը կարող են հրավիրվել նաև հոգաբարձուների խորհրդի 1/3 անդամների պահանջով՝ հոգաբարձուների խորհրդի նախագահի կողմից՝ համապատասխան պահանջը ներկայացնելուց 30 օրվա ընթացքում: Եթե նշված ժամկետում հոգաբարձուների խորհրդի նախագահը նիստ չի հրավիրում, ապա նիստը կարող են հրավիրել նման պահանջ ներկայացրած անձինք: Հոգաբարձուների խորհրդի նիստերը կարող են անցկացվել էլեկտրոնային փոստի կամ կապի այլ միջոցների կիրառմամբ:
 • Հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի իրավասության հարցերն են՝

ա)  հիմնադրամի ռազմավարական ծրագրի (ծրագրերի) հաստատումը.

բ)  հիմնադրամի կողմից իրականացվող (այդ թվում անձամբ) ձեռնարկատիրական գործուեության տեսակների սահմանումը.

գ) հիմնադրամի բյուջեի և նրա փոփոխությունների, տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունների և հիմնադրամի գործունեության տարեկան հաշվետվությունների հաստատումը.

դ)   հիմնադրամի գույքի տնօրինման կարգի հաստատումը.

ե) հիմնադրամի վերակազմակերպման մասին որոշման ընդունումը, եթե կանոնադրությամբ նախատեսված է վերակազմակերպման հնարավորություն.

զ)  հիմնադրամի լուծարման հարցով դատարան դիմելու մասին որոշման ընդունումը.

է) հիմնադրամի լուծարման հանձնաժողովի (լուծարողի) նշանակումը, լուծարման կարգի ու ժամկետների սահմանումը, լուծարման միջանկյալ հաշվեկշռի հաստատումը, լուծարման հաշվեկշռի հաստատումը.

ը) հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի անդամների լիազորությունների վաղաժամկետ դադարեցման մասին որոշումների ընդունումը.

թ) հոգաբարձուների խորհրդի նախագահի, տնօրենի և կանոնադրությամբ սահմանված այլ մարմինների ընտրության և նրանց լիազորությունների վաղաժամկետ դադարման մասին որոշումների ընդունումը.

ժ) հիմնադրամի կանոնադրությամբ նախատեսված նպատակների իրագործման համար անհրաժեշտ այլ մարմինների ձևավորումը.

ժա) հիմնադրամի կանոնադրության մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու, կանոնադրության փոփոխություն, նոր խմբագրությամբ կանոնադրություն հաստատելու մասին որոշումների ընդունումը, եթե կանոնադրությամբ նախատեսված է փոփոխություններ կատարելու հնարավորություն.

ժբ) տնտեսական ընկերությունների ստեղծման կամ դրանցում մասնակցության, ինչպես նաև առանձնացված ստորաբաժանումների և հիմնարկների ստեղծման և դրանց կանոնադրությունների հաստատման մասին որոշումների ընդունումը.

ժգ) հիմնադրամի ֆինանսատնտեսական գործունեության վերահսկումը.

ժդ) տարին մեկ անգամ տնօրենի հաշվետվության լսումը, իր որոշումների կատարման ընթացքի վերահսկումը.

ժե) հիմնադրամի աուդիտը իրականացնող անձի (աուդիտորի) ընտրությունը.

ժզ) հիմնադրամի կառուցվածքի հաստատումը.

ժէ) հիմնադրամի հաստիքացուցակի հաստատումը.

ժը) օրենքով, հիմնադրամի կանոնադրությամբ նախատեսված, ինչպես նաև հիմնադրամի այլ մարմիններին չվերապահված այլ լիազորությունների իրականացում.

ժթ) հոգաբարձուների խորհրդի իրավասություն հանդիսացող հարցերը կանոնադրությամբ չեն կարող փոխանցվել այլ մարմնի, հոգաբարձուների խորհուրդն իրավունք ունի ծանոթանալու հիմնադրամի բոլոր փաստաթղթերին:

 • Հոգաբարձուների խորհուրդն իր գործունեությունն իրականացնում է նիստերի միջոցով: Հոգաբարձուների խորհրդի նիստն իրավազոր է, եթե դրան մասնակցում են հոգաբարձուների խորհրդի անդամների կեսից ավելին: Հոգաբարձուների խորհրդի որոշումներն ընդունվում են նիստին մասնակցող անդամների ձայների մեծամասնությամբ, բացառությամբ սույն կանոնադրությամբ սահմանված առանձին դեպքերի:
 • Հոգաբարձուների խորհրդի նախագահի, հիմնադրամի տնօրենի (կառավարչի) նշանակման և պաշտոնից ազատման, ինչպես նաև հիմնադրամի վերակազմակերպման և կանոնադրության մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու, նոր խմբագրությամբ կանոնադրության հաստատման մասին որոշումներն ընդունվում են հոգաբարձուների խորհրդի անդամների ընդհանուր թվի 2/3-րդ ձայների մեծամասնությամբ:
 • Եթե հոգաբարձուների խորհրդի նիստում քննարկվում է հիմնադրամի խորհրդի որևէ անդամի կամ նրա հետ փոխկապակցված անձի (ծնող, ամուսին, զավակ, եղբայր, քույր, ամուսնու ծնող, զավակ, եղբայր և քույր) գույքային կամ այլ շահերի վերաբերյալ հարց, ապա հոգաբարձուների խորհրդի տվյալ անդամը քվեարկությանը չի մասնակցում:
 • Հոգաբարձուների խորհուրդն իր աշխատանքներն իրականացնում է իր կողմից հաստատված կանոնակարգի համաձայն:
 • Հոգաբարձուների խորհրդի նիստերում նրա յուրաքանչյուր անդամ ունի մեկ ձայնի իրավունք:
 • Հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահը ընտրվում է հոգաբարձուների խորհրդի նիստի կողմից:
 • Խորհրդի նախագահը`

ա) կազմակերպում է հոգաբարձուների խորհրդի աշխատանքները,

 բ) գումարում է հոգաբարձուների խորհրդի նիստերը, նախագահում է դրանք,  կազմակերպում է նիստերի արձանագրության վարումը,

գ) հոգաբարձուների խորհրդի նախագահի բացակայության դեպքում նրա պարտականությունները, հոգաբարձուների խորհրդի որոշմամբ կատարում է  հոգաբարձուների խորհրդի անդամներից մեկը:

 • Հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի յուրաքանչյուր անդամ ունի մեկ ձայնի իրավունք:
 • Հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի անդամն իրավունք ունի`

ա) հիմնադրամի աշխատանքները բարելավելու նպատակով նրա մարմիններին ներկայացնել առաջարկություններ,

բ) սպառիչ տեղեկատվություն ստանալ հիմնադրամի գործունեության մասին,

գ) ազատ դուրս գալ հոգաբարձուների խորհրդի անդամությունից:

 • Հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի անդամը պարտավոր է` հոգ տանել հիմնադրամի հեղինակության բարձրացման համար, աջակցել հիմնադրամում ներդրումների համալրմանը:
 • Հիմնադրամի ընթացիկ գործունեության ղեկավարումն իրականացնում է հիմնադրամի տնօրենը (այսուհետև տեքստում՝ տնօրեն):
 • Տնօրենի իրավասությանն են պատկանում հիմնադրամի ընթացիկ գործունեության կառավարման բոլոր հարցերը, բացառությամբ օրենքով և կանոնադրությամբ հոգաբարձուների խորհրդի իրավասություն հանդիսացող հարցերի: Հիմնադրամի տնօրենը կազմակերպում է հոգաբարձուների խորհրդի որոշումների կատարումը:
 • Տնօրենը նշանակվում և պաշտոնից ազատվում է հոգաբարձուների խորհրդի կողմից: Տնօրենին առաջին անգամ նշանակում են հիմնադիրները: Տնօրենի հետ կնքվում է աշխատանքային պայմանագիր։ Հիմնադրամի անունից պայմանագիրը ստորագրում է հոգաբարձուների խորհրդի նախագահը կամ հոգաբարձուների խորհրդի կողմից լիազորված այլ անձ: Տնօրենի իրավունքներն ու պարտականությունները սահմանվում են օրենքով, հիմնադրամի կանոնադրությամբ և նրա հետ կնքված պայմանագրով: Տնօրենի կողմից իր պարտականությունների՝ հասարակական հիմունքներով կատարելու դեպքում նրա հետ աշխատանքային պայմանագիր չի կնքվում:
 • Տնօրենը՝

ա) տնօրինում է հիմնադրամի գույքը, այդ թվում՝ ֆինանսական միջոցները, գործարքներ է կնքում հիմնադրամի անունից,

բ) ներկայացնում է հիմնադրամը Հայաստանի Հանրապետությունում և օտարերկրյա պետություններում,

գ) գործում է առանց լիազորագրի, տալիս է լիազորագրեր.

դ) սահմանված կարգով կնքում է պայմանագրեր, այդ թվում` աշխատանքային,

ե) բանկերում բացում է հիմնադրամի հաշվարկային (այդ թվում` արտարժութային) և այլ հաշիվներ,

զ) հոգաբարձուների խորհրդի հաստատմանն է ներկայացնում հիմնադրամի աշխատանքային ներքին կանոնակարգը, առանձնացված ստորաբաժանումների, հիմնարկների և կառուցվածքային մյուս մարմինների, հիմնադրամի կողմից հիմնադրվող տնտեսական ընկերությունների կանոնադրությունները, հիմնադրամի վարչակազմակերպական կառուցվածքը, հաստիքացուցակը,

է) իր իրավասության սահմաններում արձակում է հրամաններ, հրահանգներ, տալիս է կատարման համար պարտադիր ցուցումներ և վերահսկում դրանց կատարումը,

ը) սահմանված կարգով աշխատանքի է ընդունում և աշխատանքից ազատում հիմնադրամի աշխատակիցներին,

թ) աշխատակիցների նկատմամբ կիրառում է խրախուսման և կարգապահական պատասխանատվության միջոցներ:

 • Հիմնադրամի տնօրենը այլ կազմակերպություններում կարող է վճարովի պաշտոններ զբաղեցնել միայն հոգաբարձուների խորհրդի համաձայնությամբ:
 • Հոգաբարձուների խորհուրդն իրավունք ունի ցանկացած ժամանակ լուծել տնօրենի հետ կնքված պայմանագիրը՝ օրենքով, հիմնադրամի կանոնադրությամբ և աշխատանքային պայմանագրով սահմանված կարգով:
 • Հիմնադրամն իրավունք ունի օրենքին և իրավական այլ ակտերին համապատասխան ստեղծել առանձնացված ստորաբաժանումներ` մասնաճյուղեր և ներկայացուցչություններ, ինչպես նաև հիմնարկներ, ակումբներ, հանձնաժողովներ և այլ մարմիններ: Օտարերկրյա պետություններում առանձնացված ստորաբաժանումների և հիմնարկների ստեղծումն իրականացվում է այդ երկրների օրենքներին և իրավական այլ ակտերին համապատասխան, եթե ՀՀ միջազգային պայմանագրերով այլ բան նախատեսված չէ:
 • Հիմնադրամի առանձնացված ստորաբաժանման կամ հիմնարկի անվանումը պետք է պարունակի հիմնադրամի անվանումը:
 • Հիմնադրամի առանձնացված ստորաբաժանմումների և հիմնարկների ղեկավարները նշանակվում են հիմնադրամի տնօրենի կողմից ու գործում են նրա կողմից տրված լիազորագրի հիման վրա:
 • Հիմնադրամի առանձնացված ստորաբաժանումները և հիմնարկները, ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով, ենթակա են հաշվառման:
 • Հիմնադրամը՝ որպես սեփականություն, ունի առանձնացված գույք և իր պարտավորությունների համար պատասխանատու է այդ գույքով:
 • Հիմնադրամի սկզբնական միջոցներն են՝ հիմնադիրների կողմից ստեղծման պահին փոխանցված 50.000 (հիսուն հազար) ՀՀ դրամը:
 • Հիմնադիրների և այլ անձանց կողմից հիմնադրամին հանձնած գույքը հիմնադրամի սեփականությունն է: Հիմնադրամն այդ գույքն օգտագործում է իր կանոնադրությամբ սահմանված նպատակով:
 • Հիմնադրամի գույքի ձևավորման աղբյուր կարող են լինել՝

ա) հիմնադիրների ներդրումը.

բ) ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց նվիրատվությունները և նվիրաբերությունները, այդ թվում՝ օտարերկրյա քաղաքացիների, իրավաբանական անձանց, միջազգային կազմակերպությունների նվիրատվությունները և նվիրաբերությունները,

գ) դրամական մուտքերը պետական բյուջեից.

դ) դրամաշնորհները.

ե) հիմնադրամի և իր ստեղծած կամ իր մասնակցությամբ տնտեսական ընկերությունների   ձեռնարկատիրական գործունեությունից ստացված միջոցները.

զ) հանգանակությունները. միջոցներ, որոնք ստացվում են դրանց կուտակմանն ուղղված գործունեությունից,

է) օրենքով չարգելված այլ միջոցները:

 • Հիմնադրամի սեփականությունը չի կարող օգտագործվել ի շահ իր հիմնադիրների, հիմնադրամի մարմինների անդամների, ինչպես նաև հիմնադրամի աշխատողների, բացառությամբ աշխատողների աշխատավարձի և հիմնադրամի մարմինների անդամների պարտականությունների կատարմամբ պայմանավորված՝ փոխհատուցման ենթակա ծախսերի: Իրավաբանական կամ ֆիզիկական անձանց կողմից որոշակի նպատակներով հիմնադրամին տրված նվիրաբերությունը կարող է օգտագործվել այլ նպատակներով, միայն նվիրաբերողի համաձայնությամբ: Հանգանակությունից ստացված միջոցները կարող են ծախսվել միայն այն նպատակով, որը հայտարարվել էր նախապես:
 • Հիմնադրամի ծախսերն են`

ա) կանոնադրական նպատակների իրականացմանն ուղղված ծախսերը.

բ)վարչակառավարչական ծախսերը:

 • Կանոնադրական նպատակների համար նախատեսված ծախսերը հիմնադրամի բյուջեում պետք է արտահայտված լինեն առանձին` ըստ նպատակների (ծրագրերի), օգտագործման եղանակների և (կամ) սուբյեկտների, որոնց միջև բաշխվելու են միջոցները: Այդ ծախսերում ներառվում են նաև հիմնադրամի գույքի պահպանման, ավելացման և վերանորոգման, ինչպես նաև կապի, կոմունալ-կենցաղային, էլեկտրաէներգիայի, շինարարության ծախսերը:
 • Վարչակառավարչական ծախսերն իրենց մեջ ներառում են հիմնադրամի կառավարման, հիմնադրամի աշխատողների աշխատավարձի, ինչպես նաև հիմնադրամի մարմինների անդամների պարտականությունների կատարմամբ պայմանավորված՝ փոխհատուցման ենթակա ծախսերը:
 • Վարչակառավարչական ծախսերի գումարի չափը սահմանվում է հիմնադրամի տարեկան ընդհանուր ծախսերի ոչ ավելի քան 25 տոկոսը:
 • Հիմնադրամի միջոցները ձևավորվում են կամավորության սկզբունքով: Հիմնադրամի միջոցների կազմավորմանը կարող են մասնակցություն բերել բոլոր այն ֆիզիկական և իրավաբանական անձինք, որոնք իրավմամբ շահագրգռված են հիմնադրամի նպատակների իրականացման խնդրով: Յուրաքանչյուր ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձ իր տարեկան եկամուտներից կարող է միջոցներ հատկացնել հիմնադրամին: Հիմնադրամին հատկացումներ կարող են կատարվել նաև միանվագ նվիրատվության, ժառանգման, փոխանցումների և այլ ձևերով: Խոշոր միանվագ մուծումների դեպքում կարող են իրականացվել անվանական ծրագրեր:
 • Հիմնադրամն օրենքով և իր կանոնադրությամբ սահմանված կարգով, իր հայեցողությամբ տիրապետում, տնօրինում և օգտագործում է սեփականության իրավունքով իրեն պատկանող գույքը, այդ թվում իրավունք ունի իր գույքը, որպես սեփականություն, օտարել այլ անձանց, նրանց փոխանցել այդ գույքի օգտագործման, տիրապետման և տնօրինման իրավունքները, գույքը գրավ դնել կամ տնօրինել այլ եղանակով:
 • ՀՀ տարածքում հիմնադրամի սեփականությունը գտնվում է ՀՀ պաշտպանության ներքո:
 • Հիմնադրամի սեփականությունը կարող է բռնագանձվել միայն դատական կարգով` օրենքով նախատեսված դեպքերում:
 • Հիմնադրամի վերակազմակերպումը (միաձուլումը, միացումը) կատարվում է օրենքով և սույն կանոնադրությամբ նախատեսված կարգով, իսկ լուծարումը՝ դատական կարգով:
 • Հիմնադրամի լուծարումը հանգեցնում է դրա դադարմանը` առանց իրավունքները և պարտականությունները իրավահաջորդության կարգով այլ անձանց անցնելու:
 • Հիմնադրամը լուծարելու մասին որոշում կարող է ընդունել միայն դատարանը` շահագրգիռ անձանց դիմումով:
 • Հիմնադրամը կարող է լուծարվել եթե`

ա) հիմնադրամի գույքը բավարար չէ նրա գործունեության իրականացման համար և անհրաժեշտ գույք ստանալու հնարավորությունն իրական չէ,

բ) հնարավոր չէ հասնել հիմնադրամի նպատակներին և հնարավոր չէ կատարել այդ նպատակների անհրաժեշտ փոփոխություններ,

գ) հիմնադրամի կողմից իր կանոնադրությամբ նախատեսված նպատակներից շեղվելու դեպքում,

դ) օրենքով նախատեսված այլ դեպքերում:

 • Հիմնադրամի լուծարման դեպքում պարտատերերի պահանջները բավարարելուց հետո, նրա գույքն ուղղվում է հիմնադրամի կանոնադրությամբ նախատեսված նպատակներին, իսկ դրա անհնարինության դեպքում` փոխանցվում է պետական բյուջե:

ԳՐԱՆՑՎԱԾ Է ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՊԵՏԱԿԱՆՌԵԳԻՍՏՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ԿՈՂՄԻՑ 03.11.2016թ

Գրանցման թիվ  222.160.933284

Վկայական   03Ա 1083284